Zásady a postupy
při zpracování osobních údajů

AUTO ŠRÁMEK s.r.o.

Zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20365
IČ 262 75 881
Jihlavská 916, 580 01 Havlíčkův Brod
Jednající Pavel Adam
Jako správce osobních údajů

Tyto zásady a postupy při zpracování osobních údajů Vás seznámí s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a chráníme Vaše osobní údaje.

Zásady zpracování:

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme pro jasně stanovený účel na základě platného právního důvodu, a to zejména plnění smlouvy, zákonné povinnosti a uděleného souhlasu.

Shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytné k účelu jejich zpracování.

Uchováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tato doba pomine, Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, aby nebyli spojitelné s Vaší osobou.

K Vašim osobním údajům mají přístup jen vybraní zaměstnanci společnosti. Tito zaměstnanci mají přístup k údajům pomocí svého přístupového hesla. Jsou vázáni mlčenlivostí.

Subjekty údajů:

zákazníci správce, dodavatelské služby, zaměstnanci správce, uchazeči o zaměstnání

Zpracovávané údaje:

Zpracovávanými údaji jsou běžné osobní údaje potřebné k plnění pracovních povinností organizace z hlediska fakturace mezi organizací a zákazníkem, organizací a dodavatelem a z hlediska personalistiky zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Osobní údaje získává správce přímo od subjektů údajů nebo z veřejně přístupných zdrojů. Jedná se o:
Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a korespondenční adresa, kopie občanského průkazu, telefonní číslo, datum a místo narození, rodné číslo, národnost a státní občanství, osobní stav, zdravotní znevýhodnění, číslo bankovního účtu, kopie karty pojištěnce, příjem ze zaměstnání, osobní údaje dětí a manžela/manželky.

Nakládání s údaji a způsob jejich zpracování:

Organizace jako správce Vašich osobních údajů zpracovává údaje ve svém účetním programu Pohoda. Následně předává tyto údaje osobně externí účetní firmě jako zpracovateli ke zpracování v účetním programu Pohoda. Doklady jsou založeny do archivu, který je v kanceláři účetního oddělení této externí účetní firmy. Údaje v elektronické podobě se nacházejí na počítačích organizace i účetní firmy a přístup k nim je možný pouze pomocí přístupového hesla. Mezi správcem a zpracovatelem je uzavřená Smlouva o zpracování.

Vaše práva:

Právo na poskytnutí informací o zpracování – Vás opravňuje k získání informací o právním titulu, účelu zpracování, nakládání s údaji a o době uchování údajů a jejich výmazu.

Právo na přístup – Vás opravňuje od nás na základně Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu.

Právo na opravu – Vám umožní nás požádat, abychom opravili nějaký údaj, u kterého došlo ke změně. Není naší povinností jako správce osobních údajů aktivně zjišťovat, zda jsou zpracovávané údaje aktuální, ale kdykoliv nás na tuto skutečnost upozorníte, je naší povinností provést opravu nebo doplnění osobních údajů.

Právo na přenos – Vás opravňuje nás požádat o předání Vašich osobních údajů jinému správci v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na výmaz – Vám umožní nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů. Tento výmaz je možný pouze pokud pomine účel, pro který byly osobní údaje shromažďovány, pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním a nemáte s námi uzavřen smluvní vztah, a pokud vyprší doba nutné archivace.

Právo na stížnost – Vám umožňuje podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud nejste spokojeni se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Tel.: 234 665 111
Web: www.uoou.cz

Naše povinnosti:

Jako správce Vašich osobních údajů odpovídáme za dodržení všech povinností a zásad souvisejících s ochranou osobních údajů, především za jejich dostatečnou ochranu. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, máme povinnost tuto skutečnosti do 72 hodin oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud by však porušení zabezpečení Vašich osobních údajů představovalo velké riziko, jsme povinni jej oznámit také Vám.

Kontaktní e-mail ohledně zpracování osobních údajů: adamcova@pmdtrade.cz

Po dobu opravy / servisu vás bezplatně odvezeme po Havl. Brodě či zapůjčíme náhradní vozidlo.

Pokud budete na opravu čekat u nás, řekněte si o kávu, či nápoj ZDARMA.

K dispozici u nás máte denní tisk, či WIFI připojení k internetu ZDARMA.